Vezi cum să-ți înființezi SRL-ul

Înființarea unei SRL (societate cu răspundere limitată) presupune anumite operațiuni prealabile înmatriculării și autorizării la registrul comerțului.

Astfel, primul pas este acela de a alege denumirea societății.

Modalități de rezervare a denumirii:

  1. online, prin accesarea serviciului de verificare disponibilitate şi rezervare denumire online (portal.onrc.ro);
  2. la ghişeul oficiului registrului comerțului – prin cererea – forumular tip – de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă, care se va completa cu 3 denumiri, în ordinea preferinţelor.

După transmiterea online sau depunerea la registrul comerțului a cererii de verificare a disponibilității și rezervare a denumirii se va elibera, online (pe loc) sau de către registrul comerțului (de pe o zi pe alta) dovada disonibilității și rezervării denumirii. Exemplarul original se va păstra pentru anexarea la documentația completă din dosarul de înmatriculare și autorizare a societății.

De știut!

Firma trebuie să se deosebească de firma altor societăți care există deja.

Firma va fi scrisă cu caractere latine în primul rând în limba română.

Este interzisă înscrierea unei firme care conţine cuvintele „ştiinţific”, „academie”, „academic”, „universitate”, „universitar”, „şcoală”, „şcolar” sau derivatele acestora.

Înscrierea unei firme care conţine cuvintele „naţional”, „român”, „institut” sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice centrale se realizează numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului. Înscrierea unei firme care conţine cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice locale se realizează numai cu acordul prefectului judeţului, în circumscripţia teritorială în care solicitantul şi-a stabilit sediul social.

Verificarea şi rezervarea firmei se realizează la nivel naţional.

Rezervarea firmei este valabilă pentru o perioadă de cel mult 3 luni de la data înregistrării cererii și poate fi prelungită pe o perioadă de încă 3 luni.

După ce s-a ales și s-a rezervat denumirea societății se va trece la pasul nr. 2, sediul social al acesteia.

Actele doveditoare pentru sediul social sunt:
– contractul de comodat, contractul de închiriere/subînchiriere înregistrat la organele fiscale locale, (ANAF), numai dacă persoana care a dat spațiul spre închiriere este o persoană fizică;
– extras de carte funciară la zi;
– avizul favorabil al asociației proprietarilor sau dacă nu există asociație de proprietari se prezintă avizul favorabil al proprietarilor ori chiriașilor din locuințele cu care se invecineaza spațiul respectiv (adică au perete comun), pe plan orizontal și vertical, dacă sediul se află într-un bloc sau este vorba de un duplex ori curte comună.

Având în vedere parcurgerea primilor pașii, prin care s-au efectuat rezervarea denumirii și întocmirea actelor pentru sediul social, pasul nr. 3 constă în întocmirea actului constitutiv al societății (sau statut; se va întocmi statut doar dacă este o SRL cu asociat unic), care va cuprinde, în principal:

1.datele de identitate a asociatului/asociaților (dacă asociatul/asociații sunt persoane fizice);

2. stabilirea obiectului principal de activitate al societății;

De știut!

Obiectul principal de activitate se poate completa cu alte activități secundare. Activitatea principală, cât și cele secundare se vor concretiza în coduri CAEN, conform Nomenclatorului.

Nomenclatorul poate fi consultat sau descărcat de pe: https://www.onrc.ro/index.php/ro/caen.

3. cuantumul capitalului social;

De știut!

Societatea cu răspundere limitată (SRL) nu pot avea un capital mai mic de 200 de lei.

Aporturile în numerar la capitalul social se depun la o banca aleasă de asociați sau la C.E.C. Dovada privind efectuarea vărsămintelor aporturilor se pot face prin foaie de vărsământ, ordin de plată sau chitanţă CEC.

Actele necesare pentru depunerea capitalului la bancă:

  • actul constitutiv (sau statutul);
  • rezervarea de denumire;
  • copie carte de identitate asociat/asociați.

4. durata de viață a societății. Poate fi o durată determinată sau se poate conveni ca durata societății să fie nelimitată.

Având în vedere faptul că s-a rezervat denumirea > s-au redactat actul pentru sediul social și actul constitutiv (statutul) > s-a depus capital social la bancă se va trece la pregătirea dosarului de înmatriculare și autorizare (luați un dosar plic) care va merge la registrul comerțului:

1.cererea tipizată de înregistrare;

2. formularul nr. 30 privind prelucarea datelor cu caracter personal;

3. anexa 1 privind înregistrarea fiscală;

4. declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori. Sunt 2 tipuri de declarație pe propria răspundere, Model 1 și Model 2, astfel, dacă:

– societatea nu va desfăşura la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora activitate se completează și se depune la dosar modelul 1.

– societatea va desfășura activitate la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora se completează și se depune la dosar modelul 2.

În cazul în care, numărul codurilor CAEN ce urmează a fi autorizate depășește numărul de rubrici alocat prin declarația – tip 1 sau 2, se va întocmi o anexă la aceasta.

5. dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei;

6. dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social;

7. actul constitutiv (sau statutul, așa cum am menționat mai sus, dacă societatea are un singur asociat);

8. cererea tipizată adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt contract de sediu social;

9. contractul de sediu (contract de comodat, contract de închiriere – documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social);

10. avizul favorabil al proprietarilor sau chiriașilor (dacă este cazul);

11. declaraţia pe propria răspundere în formă autentificată de notarul public din care rezultă că spațiul noului sediu social permite funcționarea mai multor societăți comerciale. Doar în situația în care în acel spațiu mai există deja sediul altei societăți;

12. declaraţiile pe propria răspundere ale asociaților și administratorilor, date în formă autentică în fața notarului, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi. Declarațiile pot fi date și prin intermediul biroului de asistență din cadrul registrului comerțului;

13. actele de identitate ale asociaților și administratorilor persoane fizice;

14. specimenele de semnătură ale administratorilor societăţii. Specimenele de semnătură pot fi date prin notar în formă autentică sau în faţa registrului comerțului.

În plus, se va mai depune la dosarul de înmatriculare/autorizare și declarația de beneficiar real, care se va da în formă autentică în fața notarului sau prin intermediul biroului de asistență din cadrul registrului comerțului.

După înregistrarea dosarului se va achita o taxă de 122 Lei.

Mic dicționar de afacere – litera A
Aport
* sau miză
* contribuție a asociaților
* obligația pe care și-o asumă fiecare asociat de a aduce în societate un anumit bun, o valoare patrimonială (în sens juridic)
* bunul adus în societate de către asociat (în sens etimologic)


Aport în numerar
* are ca obiect o sumă de bani pe care asociatul se obligă să o transmită societății
* poate fi în lei sau în valută (*numai nerezidenții pot face plata în valută)


Aport în bunuri
* sau aport în natură
* are ca obiect anumite bunuri care pot fi bunuri mobile (clădiri etc) și bunuri mobile corporale (materiale, mărfuri etc) sau necorporale (mărcile, brevetele de invenție etc)
* bunul care face obiectul aportului în natură trebuie evaluat în bani, pentru a se putea stabili valoarea părților sociale, părților de interes sau acțiunilor cuvenite asociatului în schimbul aportului


Aport în prestații și cunoștințe specifice
* sau aport în industrie
* constă în prestații în muncă sau servicii pe care asociatul promite să le efectueze în societate, având în vedere competența și calificarea sa
* este permis doar asociaților din Societatea în Nume Colectiv și asociaților comanditați din Societatea în Comandită Simplă, Societatea în Comandită pe Acțiuni

Hîrza Consult – blog consult


Doar atât vrem să anuntăm, că de azi Hîrza Consult are și o rubrică de blog, pe care va scrie despre societățile comerciale.